janaw7 / Programy autorskie / Zajęcia informatyczne 

Zajęcia informatyczne

Poniższy program został przeze mnie opracowany we wrześniu 2012 roku. Przy opracowaniu programu korzystałam z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z własnego doświadczenia nabytego w wieloletniej pracy w szkole specjalnej i nauczania przedmiotów informatycznych. 


infor1.jpeg

WSTĘP

 

Postęp informatyczny jest nieuniknionym towarzyszem ludzkiej codzienności. Niemalże w każdej dziedzinie życia mamy do czynienia z elektroniką, komputeryzacją, cyfryzacją – stajemy się społeczeństwem informatycznym.

Trudno wyobrazić sobie dziś funkcjonowanie wielu instytucji bez urządzeń komputerowych i innych powiązanych z nimi. Można się też pokusić o stwierdzenie, że i trudno wyobrazić sobie współczesną szkołę bez komputera, Internetu i innych urządzeń.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi zakłada również „przekazywanie, odbiór i wykorzystywanie różnych informacji, w tym docieranie do informacji, korzystanie z informacji, tworzenie informacji, przetwarzanie informacji za pomocą różnych środków (również z wykorzystaniem komputera)”.

A zatem i dla tej młodzieży – uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy należy prowadzić zajęcia o profilu informatycznym, by zrealizować założenia podstawy programowej.

Niniejszy program stanowi bazę zagadnień możliwych do wykorzystania w pracy z uczniem szkoły przysposabiającej do pracy na etapie ponadgimnazjalnym. Nie zakłada się w trakcie realizacji monotematycznych jednostek lekcyjnych lecz mieszaną tematykę zajęć z uwagi na dużą męczliwość uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego i znacznego.

Program kładzie nacisk na połączenie zagadnień użytecznych z zabawowym charakterem zajęć. Uwzględnia korzystanie w dużej mierze z Internetu, z dostępnych aplikacji typu gry edukacyjne i innych.

 
  OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA

 1. Rozwijanie zainteresowań związanych z rozwojem zastosowań komputerów oraz technologii informacyjnej
 2. Dostęp i korzystanie z różnych multimedialnych źródeł informacji oraz zasobów sieciowych; w tym również z Internetu
 3. Umiejętność komunikowania się na odległość
 4. Niwelowanie dysfunkcji poprzez ćwiczenia zabawowe
 5. Przygotowanie do  życia w społeczeństwie informacyjnym

 
 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA

 

1.     Zastosowanie komputera jako narzędzia dostępu do informacji w sieci globalnej.

2.      Program biurowy jako aplikacja tworzenia pism użytkowych.

3.      Komputer i Internet jako narzędzie i źródło rozrywki.

4.      Grafika komputerowa.

5.        Prezentacje komputerowe jako możliwe narzędzie przekazu informacji niewerbalnej.

6.        Internetowe aplikacje edukacyjne pomocne w uczeniu się. Gry edukacyjne.

 
TREŚCI SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Zastosowanie komputera jako narzędzia dostępu do informacji w sieci globalnej

«     Bezpieczna praca z komputerem w sieci szkolnej i w sieci Internet

«     Podstawowe komponenty komputera.

«     Wyszukiwanie informacji w Internecie – odwiedzanie serwisów sportowych, muzycznych, filmowych itp.

«     Komunikacja interpersonalna poprzez Internet:  na czacie, wysyłanie wiadomości SMS z bezpłatnych bramek, komunikatory internetowe.

«     Poczta elektroniczna – wysyłanie i odbieranie wiadomości.

«     Korzystanie z wyszukiwarek internetowych  - wpisywanie słów kluczowych.

 

 1. Program biurowy jako aplikacja tworzenia pism użytkowych.

«     Aplikacja MS Word – omówienie budowy i funkcji programu.

«     Tworzenie prostych dokumentów tekstowych.

«     Tworzenie tabeli z tekstem i grafiką.

 

 1. Komputer i Internet jako narzędzie i źródło rozrywki

«     Serwisy muzyczne

«     Ćwiczenie zręczności w trakcie gier zręcznościowych i sportowych

«     Ćwiczenie spostrzegawczości – gry typu Memory, puzzle

«     Ćwiczenie kojarzenia – gry logiczne i układanki

 

 1. Grafika komputerowa

«     Wyszukiwanie grafiki odpowiadającej zainteresowaniom oraz przydatnych do realizacji planowanych zadań i zapisywanie w sieciowym folderze.

«     Skanowanie obrazów i zdjęć.

«     Wykorzystanie aplikacji Paint do tworzenia prostej grafiki.

«     Aplikacje graficzne on-line w Internecie.

 

 1. Prezentacje komputerowe jako możliwe narzędzie przekazu informacji niewerbalnej.

«     Program do prezentacji – budowa i obsługa programu.

«     Opracowanie slajdów – zawartość i kolorystyka.

«     Animacja – przejście slajdu.

 

 1. Internetowe aplikacje edukacyjne pomocne w uczeniu się.

«     www.dziecionline.pl

«     www.sieciaki.pl

«     http://edukole.pl

«     http://2plus2.prv.pl/

«      http://gry-dladzieci.pl/gry-edukacyjne/

 

OCENIANIE

Z uwagi na to, że są to program dotyczy klas przysposabiających do pracy, ocenianie występuje w formie opisowej na koniec semestru i roku szkolnego. Ponadto, zakłada się ocenę w formie słownej, każdorazowo podczas zajęć. Powinno ono pełnić funkcję wspierającą i motywującą do zdobywania nowych umiejętności i sprawności informatycznych.

 

EWALUACJA

 

 1. Wykorzystanie pozyskanych informacji i wiadomości na innych zajęciach edukacyjnych.
 2. Wykonanie prostych ćwiczeń przy użyciu komputera i ich ekspozycja.
 3. Satysfakcja z osiągnięć i zaangażowanie uczniów w zajęcia.
 4. Zadowolenie uczniów z nabytych umiejętności.

 

UWAGI KOŃCOWE

 

Realizacja programu wymaga ścisłego nadzoru ze strony nauczyciela. To on służy pomocą dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Niejednokrotnie, będzie musiał służyć radą, pomagać zdecydować, jaki krok podjąć w działaniu podczas pracy z komputerem. Nie wyklucza się, również dosłownego „prowadzenia za rękę” – będzie to zależało od poziomu grupy i rodzaju niepełnosprawności. Świadomość, że nie pracuje się z uczniem samodzielnym, winna wyzwalać w nauczycielu czujność i gotowość niesienia pomocy.

W trakcie realizacji programu, podczas konkretnej jednostki lekcyjnej należy uwzględniać mieszaną tematykę zajęć, by zapobiec znużeniu ucznia i zniechęceniu do pracy z komputerem. Obserwując zmęczenie ucznia można zaproponować odsłuchanie muzyki lub nieskomplikowaną grę.

Ćwiczenia wykorzystywane podczas zajęć mają na celu usprawnianie i niwelowanie deficytów wynikających z niepełnosprawności, wzmacnianie poczucia własnej wartości – „ja też potrafię”.

 

 

 
Copyright © 2008 by Janina Nawrocka
Kreator Stron www